Verzamelen en verwerken van gegevens

Continental verwerkt uw gegevens in het kader van het gebruik van het online-platform TruckOn en wel in overeenstemming met de wettelijke voorschriften zoals die in de Bondsrepubliek Duitsland gelden.

Algemeen

Continental vergaart, verwerkt en gebruikt de door u verstrekte persoonlijke gegevens om u bij het online-platform TruckOn te registreren. Bovendien zijn deze gegevens vereist om de diensten via het platform te kunnen aanbieden. Indien en voor zover dat vereist is voor de uitvoering van de overeenkomst kunnen gegevens worden doorgezet naar de met Continental, naar de geest van artikel 15 en verder van de Bondsduitse wet op de vennootschappen, gelieerde ondernemingen. Het doorzetten van zulke gegevens vindt plaats in overeenstemming met de Binding Corporate Rules [bindende bedrijfsvoorschriften] van Continental.

Indien en voor zover wettelijke toegestaan respectievelijk voorgeschreven kunnen gegevens ten behoeve van rapportages (bijvoorbeeld statistieken) worden geëvalueerd.

Het vergaren, verwerken en gebruik van uw persoonlijke gegevens vindt uitsluitend plaats op basis van de toepasselijke voorschriften betreffende het wettelijke bescherming van zulke gegevens (bijvoorbeeld: uw instemming daarmee).

Ter borging van de dienstverlening via het platform zetten wij gegevens door naar onze dienstverlener, te weten: naar Speed4Trade GmbH, An den Gärten 8 – 10, DE-92665 Altenstadt, SYZYGY Deutschland GmbH, Börsenstraße 2-4, DE-60313 Frankfurt a.M. en naar Episerver GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin. Speed4Trade, SYGYZY en Episerver GmbH vergaren en verwerken in onze opdracht (op basis van een overeenkomst betreffende het verwerken van opdrachtgebonden gegevens) uw persoonlijke gegevens voor zover dat voor de uitvoering van de overeenkomst is vereist.
Wij behandelen uw persoonlijke gegevens conform de wettelijke bepalingen strikt vertrouwelijk.

Vergaren en verwerken van gegevens

Continental slaat persoonlijke gegevens over gebruikers van haar online platform uitsluitend op als de betrokkenen daarvoor toestemming hebben verleend. Er worden uitsluitend gegevens opgeslagen betreffende datum en tijd van een bezoek, de alsdan bezochte pagina’s, het gebruik van de cursor op de internetsite, gebruikte paginafuncties en de internetsite van waaruit de gebruiker toegang heeft gekregen tot het TruckOn-platform. Het IP-adres wordt anoniem gemaakt en alleen gebruikt voor de geografische indeling naar stad. Continental gebruikt deze gegevens voor het bijhouden van verkeer dat over de internetsite loopt, voor het genereren van statistieken en ter verbetering van de door de internetsites ter beschikking gestelde diensten en de via de sites verstrekte informatie.
Persoonlijke gegevens van de gebruiker worden uitsluitend gebruikt ter verwerking van een aanvraag in het kader van een toestemming resp. onder inachtneming van de toepasselijke voorschriften betreffende de bescherming van persoonsgegevens. Naar aanleiding van de wettelijke voorschriften heeft Continental een algemene, eenduidige en interne bedrijfsrichtlijn betreffende de bescherming van persoonlijke gegevens (Binding Corporate Rules) uitgevaardigd waarin regelingen zijn getroffen ter bescherming van zulke persoonlijke gegevens.

Continental slaat de via TruckOn ingevoerde gegevens, zoals achternaam, voornaam, identificatienummer voor de omzetbelasting, bedrijfsnaam en e-mailadres op en gebruikt die voor individuele communicatie met u. Deze gegevens worden uitsluitend bewaard respectievelijk gebruikt voor het verwerken van uw verzoek gebruik te mogen maken van TruckOn. Uw gegevens worden na opzegging van uw gebruik van TruckOn gewist, althans indien en voor zover dit niet indruist tegen de wettelijke bewaarplicht.
Continental bewaart en gebruikt – mits u hebt ingestemd met het ontvangen van informatie (zoals nieuwe functies in TruckOn of nouveautés en producten rondom TruckOn) – uw persoonlijke gegevens eveneens om de hiervoor genoemde commerciële informatie te kunnen verstrekken.

Rechten van de betrokkenen

Wij maken u erop attent dat u als betrokkene in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) onderstaande rechten kunt uitoefenen ter zake van het verwerken van uw persoonlijke gegevens:

  • Recht op informatie conform artikelen 13 en 14 EU AVG,
  • Recht op inlichtingen conform artikel 15 EU AVG,
  • Recht op kennisgeving conform artikel 16 EU AVG,
  • Recht op doorhaling conform artikel 17 EU AVG,
  • Recht op inperking van de verwerking conform artikel 18 EU AVG,
  • Overdraagbaarheid van gegevens verwerking conform artikel 20 EU AVG.

In geval van vragen kunt u contact opnemen met onze verantwoordelijke voor gegevensbescherming, e-mail: dataprotection@conti.de

Het staat u conform artikel 7 (3) EU AVG te allen tijde vrij de door u verleende toestemming voor het vergaren, verwerken, bewaren en gebruiken van persoonlijke gegevens te herroepen. Stuur uw herroeping schriftelijk naar Continental Automotive GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 45, DE-78052 Villingen-Schwenningen (Duitsland) of stuur een e--mailbericht naar het adres info@truckon.com.

Eventuele vragen of klachten kunt u te allen tijde schriftelijk (waaronder per e-mail) richten aan onze functionaris die belast is met het beschermen van persoonlijke gegevens. Zijn e-mailadres luidt: dataprotection@conti.de. Voorts kunt u zich wenden tot de verantwoordelijke autoriteit die belast is met het toezicht op de bescherming van persoonlijke gegevens.

Op grond van artikel 21, lid 1, van de EU-BBPR bent u te allen tijde vrij om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van artikel 6, lid 1, onder f), van de EU-BBPR.

Bescherming van opgeslagen gegevens

Ons bedrijf en onze DIENSTVERLENERS treffen technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om de door u aan ons ter beschikking gestelde persoonlijke gegevens te beschermen tegen manipulatie, verlies, verminking of toegang door onbevoegden. Zulke veiligheidsmaatregelen worden naar de stand der techniek doorlopend verbeterd en aangepast. Derden kunnen wellicht niet-versleutelde verstrekte gegevens inzien. Daarom maken wij u erop attent dat er bij de overdracht van gegevens via het world wide web (bijvoorbeeld bij communicatie via e-mail) nooit sprake is van een veilige overdracht. Verstuur daarom nooit gevoelige gegevens of anders uitsluitend via een beveiligde verbinding (SSL: secure socket layer). Roept u via internet informatiepagina's of bestanden op en krijgt u daarbij de vraag gegevens over uzelf in te voeren? Dan wijzen wij u erop dat overdracht van die gegevens via het internet wellicht onbeveiligd verloopt en dat onbevoegden kennis kunnen nemen van die gegevens en die gegevens kunnen vervalsen.

Cookies (kleine tekstbestanden)

Bij een bezoek aan ons online-platform TruckOn kan informatie in de vorm van een zogenaamde cookie op uw computer worden geplaatst. Dergelijke cookies worden enkel gebruikt om de goede werking van internetsites te garanderen. Andere cookies (bijvoorbeeld over uw gebruik van een internetsite) worden uitsluitend geplaatst als u daarvoor toestemming hebt gegeven(lees daarvoor de Cookie-richtlijn). Verder kunt u de acceptatie van cookies ook weigeren via uw browserinstellingen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval niet alle functies van dit platform volledig kunt benutten.

Google Analytics

Deze internetsite maakt gebruik van Webtrends Infinity, een analysedienst van Google Inc., hierna kortweg Google genoemd. Google Analytics maakt eveneens gebruik van zogenaamde cookies, kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee Google uw gebruik van onze internetsite kan analyseren. De door de cookie geregistreerde informatie over uw gebruik van onze internetsite wordt gebruikelijk doorgezonden naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen.

Als uw IP-adres, waarmee u onze internetsite bezoekt, is geanonimiseerd dan zal Google dat anonieme IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die deel uitmaken van de Europese Economische Ruimte eerst nog worden ingekort. Uitsluitend in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres overdragen naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar alsnog worden ingekort. De functie IP-anonimisering is op deze internetsite geactiveerd. Google zal – in opdracht van de exploitant van deze internetsite – deze informatie benutten om uw gebruik van deze internetsite te evalueren, om rapportages samen te stellen over de activiteiten op de internetsite en om andere aan het gebruik van deze internetsite en aan het internet als zodanig gerelateerde diensten te kunnen verrichten ten behoeve van de exploitant van de internetsite.

De in het kader van Google Analytics door uw browser doorgezonden IP-adres wordt niet toegevoegd aan andere door Google vergaarde gegevens. Cookies worden uitsluitend op onze internetsite geplaatst als u daarmee hebt ingestemd. Bovendien kunt u het opslaan van cookies permanent verhinderen via de daarvoor bedoelde instelling op uw browser. Wij attenderen u er echter op dat u in dit geval niet alle functies van deze internetsite in hun volle omvang zult kunnen benutten. U kunt bovendien het door Google vergaren van de door een cookie gegenereerde en op uw gebruik van de internetsite betrekking hebbende gegevens (waaronder uw IP-adres) verhinderen en het verwerken van zulke gegevens door Google verhinderen door onderstaande plugin in uw browser te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Assistentie

Hebt u bij het inrichten van uw werkplaatsdomein hulp nodig of komt u in het systeem niet verder? Vraag dan via e-mail officieel assistentie aan.

Om onze assistentie in te roepen hebt u een “Client Exe FastViewer” nodig. Deze wordt u desgevraagd graag door Continental ter beschikking gesteld.

Bij assistentieverlening moet u het van ons ontvangen bestand client.exe op uw computer installeren en oproepen. Vervolgens wordt u gevraagd een sessienummer in te voeren. Een medewerker van de assistentie-afdeling stuurt u dat nummer toe.
Daarna verschijnt er een waarschuwing voor de te maken verbinding, die u moet kwiteren.

Op die manier geeft u de assistent toestemming verbinding met uw computer te maken en u te ondersteunen.

Deze verbinding dient uitsluitend ter ondersteuning van uw vragen; er worden hierbij geen nadere gegevens geregistreerd en opgeslagen.

Bij vragen over de behandeling van gegevens staan wij u graag met raad en daad terzijde:

Continental Automotive GmbH
Heinrich-Hertz-Straße
DE-78052 Villingen-Schwenningen
e-Mailadres: info@truckon.com

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat we u de beste ervaring op onze website bieden. Voor meer informatie of om uw cookie-instellingen te wijzigen klik hier