Gebruiksvoorwaarden voor het platform 'TruckOn'

Voor werkplaatsen

§ 1 Algemene beschrijving van het platform 'TruckOn'

Hartelijk dank dat u gebruik maakt van ons bemiddelingsplatform 'TruckOn'. Continental Automotive GmbH (hierna kortweg 'Continental') stelt dit platform voor u ter beschikking. Dit bemiddelingsplatform biedt u, als exploitant van een werkplaats, de fantastische mogelijkheid uw aanbod aan diensten en onderhoudsbeurten voor bedrijfswagens regionaal en bovenregionaal te presenteren. Ongeacht of het gaat om het vervangen van olie of het inspecteren van de tachograaf... U bereikt niet alleen wagenparkbeheerders en eigen rijders op het vestigingsadres van hun bedrijf. Ook kunt u hen, die in uw directe omgeving onderweg zijn, via dit platform gericht benaderen.

Werkplaatsen, die zich bij het platform hebben laten registreren, kunnen op voorhand gedefinieerde diensten voor wagenparken aanbieden. De werkplaats beslist zelf welke diensten of beurten er voor welke voertuigen en tegen welke prijs worden aangeboden.
Wagenparkbeheerders kunnen via de zoekfunctie zoeken naar het aanbod aan diensten of beurten in een bepaalde regio. De wagenparkbeheerder krijgt dan de zoekresultaten gepresenteerd, maar zonder finale prijs. Om de prijs te kunnen inzien en om een dienst of onderhoudsbeurt tegen de getoonde prijs bij een werkplaats te reserveren moet die beheerder zich bij het platform registreren.

De overeenkomst voor de uitvoering van een reparatie of een onderhoudsbeurt wordt tussen uw werkplaatsbedrijf en de desbetreffende klant met een wagenpark gesloten. Continental acteert daarbij als bemiddelaar tussen u en de wagenparkklant. Als werkplaatspartner bent u zelf verantwoordelijke voor de aangeboden diensten en beurten evenals voor de volledigheid van de door u verstrekte informatie of voor de kwalitatieve uitvoering van de afgenomen diensten of beurten.

 

§ 2 Aan de werkplaats te stellen eisen

Om diensten via het bemiddelingsplatform 'TruckOn' te kunnen aanbieden moet u als werkplaats aan onderstaande criteria voldoen:
Wettelijke vereisten:

 • De werkplaats staat ingeschreven in een van de registers van het European Business Register.
 • Indiening van een bewijs betreffende de officiële aanmelding van de uitoefening van een ambacht (bijvoorbeeld een bedrijfsvergunning of een soortgelijke document).
 • De werkplaats beschikt over een identificatienummer voor de omzetbelasting.
 • De algemene bedrijfsvoorwaarden van de werkplaats zijn gedefinieerd en kunnen ter publicatie worden geüpload naar het bemiddelingsplatform 'TruckOn'.
 • De openingsuren komen overeen met de in het desbetreffende land specifieke standaard, maar mag niet minder bedragen dan vijf dagen van elk acht werkuren.
  Zakelijke vereisten:
 • De garagedeur van de werkplaats is minstens 4 m hoog en 3,5 m wijd, zodat deze geschikt is voor ontvangst van bedrijfswagens.
 • Putten en/of bruggen voldoen aan voor de veiligheid relevante voorschriften voor gebruik door bedrijfswagens.
 • De overige uitrusting en inrichting van de werkplaats is geschikt om de werkzaamheden in het kader van de aangeboden diensten en onderhoudsbeurten in volle omvang te kunnen uitvoeren. Dat wil zeggen: de toegelaten testmiddelen voor het inspecteren van tachografen, de toegelaten diagnosemiddelen voor vrachtwagens en aanhangwagens.
 • En niet op de laatste plaats: uw medewerkers beschikken via de landspecifieke vakopleiding en de vereiste aanvullende kwalificaties en eventuele vereiste certificaten om de aangeboden diensten en onderhoudsbeurten te mogen uitvoeren.

 

§ 3 Sluiten van overeenkomsten via het platform 'TruckOn'

De overeenkomst voor de uitvoering van een reparatie of een onderhoudsbeurt wordt tussen u en de desbetreffende wagenparkklant gesloten. Continental acteert daarbij als bemiddelaar tussen u en de werkplaatspartner.

Als werkplaats bent u verplicht uw algemene bedrijfsvoorwaarden via het bemiddelingsplatform 'TruckOn' te publiceren. Een voorwaarde daarbij is dat uw bedrijfsvoorwaarden met behulp van het Adobe Acrobat-leesprogramma of een vergelijkbaar programma kan worden gedownload en inzienbaar is als een bestand in PDF.
U, als exploitant van de werkplaats rekent de afgenomen diensten of beurten af op basis van uw algemene bedrijfsvoorwaarden.

Als werkplaats bent u verantwoordelijk voor het conform de toepasselijke wetten omgaan met de gegevens van uw wagenparkklanten. Als werkplaats verplicht u zich – via uw algemene bedrijfsvoorwaarden (in het bijzonder de bepalingen betreffende de bescherming van persoonlijke gegevens) – de persoonlijke gegevens van uw wagenparkklanten op een rechtmatige manier te gebruiken.

 

§4 Gebruik van het platform ´TruckOn´

Het gebruik van het niet-gratis bemiddelingsplatform 'TruckOn' veronderstelt het navolgende:

u hebt een gebruikersdomein aangemaakt, zie ook paragraaf 4.1 hieronder;
u hebt ingestemd met de gebruiksvoorwaarden die u vooraf zorgvuldig hebt doorgelezen.
u hebt een dienstenpakket geselecteerd, zie ook paragraaf 4 3 hieronder.
Bij registratie bent u gebruiker verplicht waarheidsgetrouwe gegevens in te voeren en bij eventuele, latere wijzigingen deze onmiddellijk aan Continental te laten weten.

1. Registreren bij het platform 'TruckOn'
Om te kunnen registreren zijn onderstaande gegevens vereist: Naam, de naam van de werkplaats, het identificatienummer voor de omzetbelasting, uw e-mailadres en het verlangde wachtwoord. Bovendien definieert u of u zich al dan niet op de Nieuwsbrief wilt abonneren. U kunt dat abonnement uiteraard te allen tijde weer opzeggen.
Het systeem toetst – nadat u uw gegevens hebt ingevoerd en gekwiteerd – of u een geldig identificatienummer voor de omzetbelasting hebt ingevoerd en of het e-mailadres al is gearchiveerd.

Als alle gegevens correct lijken, moet u de gebruiksvoorwaarden en de bepalingen van Continental betreffende de bescherming van persoonlijke gegevens lezen en daarmee instemmen, waarna u het registratieproces kunt afsluiten. Continental resp. de voor u in uw land verantwoordelijke vertegenwoordiger van Continental toetst nu de door u ingevoerde gegevens en geeft bij akkoord uw toegang tot het platform vrij. Continental neemt contact met u op als er vragen zouden bestaan over de door u ingevoerde gegevens. Na succesvolle registratie ontvangt u ter bevestiging een e-mailbericht met uw toegangsgegevens en een koppeling naar de aanmeldpagina van het bemiddelingsplatform 'TruckOn'.

Na het registreren moet u, om uw toegang te effectueren, op de koppeling klikken die opgenomen is in het e-mailbericht met de genoemde bevestiging,. Meld u via het aanmeldvenster aan door uw gebruikersgegevens voor het bemiddelingsplatform 'TruckOn' in te voeren.

2. Veiligheid bij het verkeer via het platform 'TruckOn'
Na elk gebruik van het bemiddelingsplatform 'TruckOn' moet u dat platform verlaten door u af te melden.
Hebt u er kennis van genomen dat een derde misbruik maakt van uw gebruikersgegevens? Dan moet u dat Continental terstond schriftelijk melden, eventueel vooraf gegaan door een aankondiging van dat misbruik in een e-mailbericht. Ga a.u.b. vertrouwelijk met uw wachtwoord om teneinde uw gebruikersdomein te beschermen. U bent zelf verantwoordelijk voor activiteiten die in en met uw gebruikersdomein plaatsvinden. Gebruik het wachtwoord voor uw gebruikersdomein zo mogelijk niet ook voor diensten van derden.

U kunt te allen tijde schriftelijk verzoeken uw registratie te laten doorhalen, indien en voor zover de afwikkeling van lopende contractuele zaken zich niet tegen een dergelijke doorhaling verzet. Continental zal al uw gebruikersgegevens en alle overige opgeslagen persoonlijke gegevens van u als gebruiker wissen. Meer informatie over manipulaties met uw persoonlijke gegevens bij het gebruik van TruckOn treft u aan in onze voetnoot [Datenschutz_Datenschutzhinweis für Werkstätten]

3. Selectie van het dienstenpakket
U moet zich als beheerder van de werkplaats hebben aangemeld bij het bemiddelingsplatform 'TruckOn'. De werkplaatsbeheerder is die medewerker van de werkplaats die de toegang heeft geregistreerd. U kunt als werkplaatsbeheerder andere gebruikers met beperkte gebruikersrechten aanmaken. Lees daarvoor de paragraaf 4.9.3 'Gebruikers'.

Het gebruik van het bemiddelingsplatform 'TruckOn' is niet gratis. In de loop van het registratieproces selecteert u welk dienstenpakket u wilt boeken. De door u verschuldigde maandelijkse kosten hangen af van het geboekte dienstenpakket. Op dit moment kunt u als werkplaatspartner kiezen uit twee pakketten diensten:

Dienstenpakket 'Basic' met de functies:

 • Standaardzoekprocedure
 • Profiel voor één vestigingslocatie
 • Agendering
 • Definiëren van standaard onderhoudsbeurten
 • Definiëren van standaardprijzen

Dienstenpakket 'Pro' met de functies:

 • Uitgebreide zoekprocedure
 • Profiel voor maximaal vijf vestigingslocaties
 • Agendering inclusief beheer van eigen onderhoudsbeurten
 • Instellen van extra diensten per onderhoudsbeurt
 • Bieden van kortingen ten behoeve van bepaalde klanten
 • Werving voor diensten via het bemiddelingsplatform 'TruckOn'
 • Gunstige prijs per reservering

U kunt te allen tijde opwaarderen van het dienstenpakket 'Basic' naar 'Pro'. Daarentegen kunt u niet afwaarderen van 'Pro' naar 'Basic'. De prijzen voor de individuele dienstenpakketten treft u ook aan op de internetsite van TruckOn: https://www.truckon.com.
Mochten dienstenpakketten worden gewijzigd of mochten nieuwe dienstenpakketten beschikbaar komen, dan ontvangt u daarover bericht via de TruckOn-internetsite of via de Nieuwsbrief (tenzij u geen abonnement op die Nieuwsbrief (meer) hebt).  Elke maand ontvangt u van Continental een factuur voor het geboekte dienstenpakket.

4. Invoeren van het factuuradres en de bankrelatie
Tijdens het registratieproces voert u uw factuuradres en uw bankrelatie in.
In veel landen bent u verplicht een bankrelatie te vermelden; in andere landen is die invoer optioneel. Let in dit verband op de wettelijke voorschriften in uw land van vestiging.

5. Invoeren van gegevens over uw werkplaats
Tijdens het registratieproces vult u de ingevoerde gegevens over uw werkplaats verder aan. U kunt bijvoorbeeld foto's van uw werkplaats uploaden of voertuigmerken definiëren waarvoor uw werkplaats onderhoudsbeurten biedt.
Door foto's in te zenden verklaart u impliciet dat u in bezit bent van alle auteursrechten op die fotografisch gemaakte afbeeldingen en dat u geen inbreuk maakt op rechten van derden. De werkplaats vrijwaart Continental volledig voor eventuele aanspraken van derden in geval van inbreuk door u op de rechten van die derden.

Tijdens het registratieproces voert u ook uw openingsuren in evenals het bezoekadres van uw werkplaats.

6. Inzenden van uw algemene bedrijfsvoorwaarden
Tussen uw werkplaats en de wagenparkklant ontstaat een zakelijke relatie als die wagenparkklant een onderhoudsbeurt reserveert. U moet daarom die wagenparkklant uw algemene bedrijfsvoorwaarden ter hand stellen. U doet dat door uw algemene bedrijfsvoorwaarden als PDF tijdens het registratieproces in te zenden. Uw algemene bedrijfsvoorwaarden mogen niet in tegenspraak zijn met deze Gebruiksvoorwaarden van Continental voor het bemiddelingsplatform 'TruckOn'.

7. Selectie van het dienstenpakket
Tijdens het registratieproces definieert u welke diensten u uw wagenparkklanten in uw werkplaats wilt bieden. U kunt thans uit onderstaande diensten kiezen:

 • Inspectiebeurt gericht op de veiligheid van het voertuig
 • Olie verversen
 • Wettelijk voorgeschreven inspectiebeurt van de tachograaf
 • Voertuigdiagnosebeurt
 • Periodieke inspectiebeurten voor een voertuig

Deze genoemde diensten zijn de thans beschikbare standaardbeurten, zoals Continental die heeft gedefinieerd. Continental behoud zich het recht nog voor meer standaardbeurten te definiëren die u dan aan uw werkplaats kunt koppelen. Lees ook paragraaf 4 9. Domein voor de werkplaatsbeheerder. Na selectie van een dienst resp. onderhoudsbeurt kunt u detailinformatie daarover vermelden. U kunt een beschrijving van de verrichtingen tijdens een beurt invoeren, de benodigde tijd die voor een beurt moet worden uitgetrokken of afzonderlijke verrichtingen behorende bij een dienst of beurt selecteren. Hebt u voor het 'Pro'-pakket gekozen? Dan kunt u extra diensten of beurten definiëren die u in combinatie met een standaardbeurt kunt bieden.
Die extra verrichtingen moeten qua werkzaamheden bij de standaardbeurt passen. U mag geen aanvullende verrichtingen definiëren die qua werkinhoud geen relatie hebben met een standaardbeurt.
Continental vraagt voor elke door een wagenparkklant gereserveerde dienst of beurt van u een vergoeding. Die vergoedingen worden eens per maand in rekening gebracht. (https://www.truckon.com)
Continental accepteert geen aansprakelijkheid voor de door u aangeboden diensten of beurten. U bent zelf verantwoordelijk voor de beschrijving van diensten en beurten, het verrichten van de werkzaamheden en het factureren van de wagenparkklanten.

8. Bepalen van de prijzen
Tijdens het registratieproces definieert u de prijzen voor de door u aangeboden diensten of beurten.
Voor een dienst of beurt kunt u:

 • Prijzen per merk en model afhankelijk definiëren.
  Per merk en/of model gelden dan verschillende prijzen.
 • Een vaste prijs bepalen.
  Voor alle voertuigen geldt dan dezelfde prijs.
 • Een fallback-prijs bepalen
  Deze prijs geldt dan standaard voor alle voertuigen waarvoor u geen merk- of modelafhankelijke prijs hebt gedefinieerd.

Let er bij het vaststellen van uw prijzen op dat de aangeboden diensten of beurten en de prijzen daarvoor via het bemiddelingsplatform 'TruckOn' zichtbaar zijn voor elke daar geregistreerde wagenparkbeheerder.
Door uw prijzen te definiëren is uw gebruikersprofiel compleet en kunt u uw profiel alvast inzien.

9. Domein voor de werkplaatsbeheerder
Een voorwaarde voor het gebruik van een werkplaatsdomein is dat u zich als werkplaatsbeheerder hebt aangemeld bij het bemiddelingsplatform 'TruckOn'.
 
Op deze site beheert u de werkplaatsafspraken, kunt u vestigingslocaties bewerken, gebruikers beheren, instellingen voor diensten/beurten en kortingen maken en kunt u facturatiedetails inzien en bepalen.

9.1 Afspraken
In deze omgeving kunt u alle afspraken met uw werkplaats inzien die door uw wagenparkklanten werden gereserveerd. Ook kunt u detailinformatie over elke afspraak inzien.
Via de schermtoets "No Show" [niet verschenen] kunt u een overzicht oproepen van alle afspraken in de afgesproken 24 uur die niet door een klant zijn nagekomen. "No Show" betekent dat de door een wagenparkklant gereserveerde dienst of beurt niet bij u worden aangerekend, bijvoorbeeld als een wagenparkklant zijn afspraak niet is nagekomen, resp. als de dienst niet is afgenomen. Een dienst of beurt kan tot aanvang van de eerstvolgende afrekenperiode als "no show" worden geregistreerd. Een nieuwe afrekenperiode vangt aan op de zevende dag van een maand.
Registreert u te veel diensten of beurten binnen een afrekenperiode als "no show"? Dan behoudt Continental zich het recht voor de werkplaats te inspecteren om ook dergelijke diensten of beurten in rekening te kunnen brengen.

9.2 Locaties
In deze omgeving beheert u de instellingen betreffende de vestigingslocaties van uw werkplaatsen. Bovendien kunt u beoordelingen lezen die wagenparkklanten via het bemiddelingsplatform 'TruckOn' over uw werkplaats hebben geschreven. Hebt u voor het dienstenpakket 'Pro' gekozen? Dan kunt u via het bemiddelingsplatform 'TruckOn' vijf vestigingslocaties beheren. Bij afname van het dienstenpakket 'Basic' kunt u slechts één locatie beheren.

9.3 Gebruikers
In deze omgeving beheert u het gebruikersprofiel van uw toegang. Hier kunt u nieuwe gebruikers aanmaken en definiëren welke rechten aan die gebruikers worden toegekend. U kunt de toegangsrechten van gebruikers inperken tot welbepaalde vestigingslocaties.

9.4 Diensten en beurten
Deze omgeving toont alle diensten en beurten die door uw werkplaats worden geboden. U kunt te allen tijde meer standaardbeurten toevoegen zoals Continental die op voorhand heeft gedefinieerd. Lees ook paragraaf 4.7  "Selectie van diensten en beurten". Bovendien kunt u uw prijzen wijzigen en details over bestaande diensten en beurten veranderen of eerder geselecteerd diensten of beurten schrappen. Reserveert een wagenpark bij u een van uw diensten of beurten? Dan ontvangt u via het platform 'TruckOn' daarover in uw werkplaatsbeheersdomein informatie over die reservering, zoals de naam van de wagenparkklant, de afspraakgegevens en de gereserveerde dienst of beurt.

9.5 Offertes
Uitsluitend met het dienstenpakket 'Pro' kunt u gebruik maken van deze functie. In deze omgeving kunt u uw diensten en beurten in een bepaalde periode financieel aantrekkelijker aanbieden.
U kunt twee soorten offertes voor uw diensten en beurten aanmaken:

Offertes voor beurten
Deze offertes gelden voor alle wagenparkklanten, bijvoorbeeld "10% korting op het vervangen van olie - geldig van 1 juli t/m 15 juli". De standaardprijs geldt dan niet voor die periode.

Wagenparkoffertes
Deze offertes kunt u voor bepaalde wagenparkklanten instellen die al eens een beurt hebben afgenomen. Dergelijke wagenparkklanten worden bij het definiëren van een wagenparkofferte in een keuzelijst getoond.

9.6 Afrekenoverzicht
Deze omgeving toont u een overzicht over de inkomsten die u via het bemiddelingsplatform 'TruckOn' hebt gerealiseerd. Ook worden de reserveringen naar aanleidingen van offertes grafisch getoond. Naar keuze kunt u die evaluaties per maand, per kwartaal of per jaar laten tonen. Bovendien kunt u rapportages over het reserveergedrag van uw wagenparkklanten als PDF laten opstellen.

10. Nieuwsbrief aan wagenparkklanten
Uitsluitend met het dienstenpakket 'Pro' kunt u gebruik maken van deze functie. In deze omgeving kunt u een Nieuwsbrief samenstellen die Continental in uw opdracht naar alle wagenparkklanten zal versturen die binnen een bepaalde straal rondom uw werkplaats zijn gevestigd en mits die hebben ingestemd met toezending van de Nieuwsbrief.

11. Instellingen
In deze omgeving kan de werkplaatsbeheerder de instellingen betreffende het profiel van zijn werkplaats wijzigen. Bijvoorbeeld kan hij het afgenomen dienstenpakket 'Basic' opwaarderen naar het dienstenpakket 'Pro'.
U kunt te allen tijde opwaarderen van het dienstenpakket 'Basic' naar 'Pro'. Daarentegen kunt u niet afwaarderen van 'Pro' naar 'Basic'. De prijzen voor de individuele dienstenpakketten treft u ook aan op de internetsite van TruckOn: https://www.truckon.com.
Ook kunt u zo nodig de contactgegevens en het factuuradres van uw werkplaats wijzigen. In de rubriek 'Meldingen' neemt u op over welke voorvallen u bericht wenst te ontvangen.

12. Auditlog
In deze omgevingen worden alle handelingen getoond die medewerkers van uw werkplaats op het bemiddelingsplatform 'TruckOn' hebben verricht. Het overzicht toont in een oogopslag,

 • Wanneer een handeling werd uitgevoerd.
 • Wie die handeling heeft uitgevoerd.
 • Welke handeling dit betrof.

 

13. Inhoudelijk materiaal op het platform
U bent zelf verantwoordelijk voor inhoudelijk materiaal dat via het platform wordt getoond. Door in te stemmen met de Gebruiksvoorwaarden mogen logo's en merken van de werkplaats worden getoond via het bemiddelingsplatform 'TruckOn'. Alleen u, als exploitant van de werkplaats, bent verantwoordelijk voor die logo's en merken.
Door logo's en merken in te zenden verklaart u impliciet dat u in bezit bent van alle rechten (zoals auteursrechten en merkenrechten) op die grafische werken en dat u geen inbreuk maakt op rechten van derden. De werkplaats vrijwaart Continental volledig voor eventuele aanspraken van derden in geval van inbreuk door u op de rechten van die derden.

U bent verplicht een wagenparkklant te informeren over de algemene bedrijfsvoorwaarden die van toepassing zijn op de zakelijke relatie tussen u en de wagenparkklant. Uw algemene bedrijfsvoorwaarden mogen niet in tegenspraak zijn met die van Continental.

14. Maak geen misbruik van het platform 'TruckOn'
Misbruik het bemiddelingsplatform 'TruckOn' niet. U hebt bijvoorbeeld niet het recht in te grijpen in het platform of op enig andere manier zich toegang te verschaffen tot het bemiddelingsplatform 'TruckOn' dan via de door Continental beschikbaar gestelde gebruikersinterface en conform onze voorschriften. U mag uitsluitend binnen het wettelijke toelaatbare kader gebruik maken van ons platform. Daartoe behoren ook de wettelijke bepalingen inzake het toezicht op uitvoer en doorvoer. Wij kunnen de beschikbaarstelling van ons bemiddelingsplatform 'TruckOn' voor u uitschakelen of opschorten als u inbreuk maakt op onze Gebruiksvoorwaarden of richtlijnen of zodra wij een onderzoek doen naar opzettelijk onjuist gedrag.

Via het bemiddelingsplatform 'TruckOn' worden diensten en beurten aangeboden die niet van Continental afkomstig zijn. Deze diensten en beurten zijn uitsluitend onderworpen aan uw verantwoordelijkheid. Continental eigent zich die verantwoordelijkheid niet toe. Continental behoudt zich het recht voor inhoudelijk materiaal te toetsen op eventuele wetsovertredingen of op inbreuk op enige richtlijn. Wij kunnen inhoudelijk materiaal verwijderen of presentatie ervan afkeuren als wij in rechte daarvan mogen uitgaan dat zij inbreuk maken op onze richtlijnen of op geldend recht.

 

§ 5 Wijziging van de Gebruiksvoorwaarden

Continental kan deze Gebruiksvoorwaarden of eventuele aanvullende bepalingen betreffende het bemiddelingsplatform 'TruckOn' naar eigen goeddunken aanpassen om bijvoorbeeld wijzigingen in wettelijke raamvoorwaarden of wijzigingen van ons aanbod te accommoderen. Toets daarom periodiek deze Gebruiksvoorwaarden. Wij zullen kennisgevingen betreffende wijziging van deze Gebruiksvoorwaarden publiceren op de TruckOn-internetsite: https://www.truckon.com .
Verwijzingen naar wijzigingen in aanvullende bepalingen worden binnen de desbetreffende dienst gepubliceerd. Wijzigingen zijn niet met terugwerkende kracht geldig en worden ten vroegste veertien (14) dagen na publicatie ervan van kracht. Wijzigingen zoals een nieuwe functie voor een dienst of wijzigingen met een wettelijke basis worden echter direct van kracht. Stemt u niet in met gewijzigde Gebruiksvoorwaarden? Gebruik deze dienst dan niet langer.

 

§ 6 Afrekening

Continental rekent elke maand via automatische bancaire incasso of per girale betaling met u af nadat u van ons een factuur hebt ontvangen. Het factuurbedrag bestaat uit het maandbedrag voor het geboekte dienstenpakket en een vergoeding voor elke door een wagenpark gereserveerde dienst of onderhoudsbeurt.

De betaling dient binnen 30 dagen na facturatiedatum te geschieden.

 

§ 7 Aansprakelijkheid

Continental kan de op het platform ter beschikbare informatie over ter beschikking gestelde producten en diensten te allen tijde wijzigen of actualiseren. Het platform biedt geen garantie of vermelding inzake hoedanigheden waarvoor Continental aansprakelijk is, noch expliciet, noch stilzwijgend. Dit is eveneens van toepassing op actualiteit, juistheid, volledigheid en kwaliteit van de beschikbaar gestelde informatie waarvoor Continental geen waarborgen verstrekt. De gebruiker zal het platform niet manipuleren en uitsluitend zoals beoogd gebruiken.

Aanspraken van gebruikers op schadevergoeding, verband houdend met het gebruik van dit platform of van inhoudelijk materiaal daarop, zijn uitgesloten. Uitgezonderd daarvan zijn aanspraken op schadevergoeding voortvloeiende uit schending van leven, lichaam, gezondheid evenals aansprakelijkheid voor overige schade die te herleiden is tot opzettelijke of grof nalatige plichtverzaking wegens Continental, diens wettelijke vertegenwoordigers of diens medevoortbrengers. Bij schending van essentiële contractuele verplichtingen is Continental alleen aansprakelijk voor contractspecifieke, voorzienbare en onmiddellijke schade als die door licht verzuim werden veroorzaakt. Essentiële contractuele verplichtingen zijn die waarvan de uitvoering vereist is om het doel van de overeenkomst te realiseren. Deze aansprakelijkheidsbeperkingen gelden ook ten gunste van wettelijke vertegenwoordigers en medevoortbrengers van Continental als jegens hen vorderingen worden gesteld. De voorschriften, zoals opgenomen in de Bondsduitse wet op de productaansprakelijkheid, blijven onverlet.

 

§ 8 Rechtskeuze en bevoegde rechtbank

Voor deze Gebruiksvoorwaarden is uitsluitend het recht van de Bondsrepubliek Duitsland met uitsluiting van het collisierecht van toepassing. De toepassing van het Weens Koopverdrag (de "United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods") is uitgesloten.
Voor alle geschillen die voortvloeien uit of in samenhang met deze Gebruiksvoorwaarden is de rechtbank van Hannover als exclusieve bevoegde rechtbank aangewezen.

 

§ 9 Online-geschillenregeling

Informatie betreffende de procedure voor het online beslechten van geschillen treft u aan via onderstaande koppeling naar de internetsite van de Europese Commissie: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Deze koppelingen stellen wij u uitsluitend ter informatie ter beschikking en wel in overeenstemming met EU-Verordening nr. 524/2013 van het Europese parlement en van de Raad van de Europese Unie. Continental is niet bereid en niet verplicht deel te nemen aan een procedure betreffende het slechten van geschillen door een daartoe consumentgerichte instantie.

 

§ 10 Salvatorische clausule

Zou een van de afzonderlijke bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden geheel of ten dele onwerkzaam blijken, dat blijft de werkzaamheid van deze overeenkomst voor het overige onverlet. Wettelijke voorschriften nemen de plaats in van de onwerkzame bepaling.

 

voor wagenparkbeheerders en eigen rijders

§ 1 Algemene beschrijving van het platform TruckOn

Hartelijk dank dat u gebruik maakt van ons bemiddelingsplatform TruckOn. Continental Automotive GmbH (hierna kortweg 'Continental') stelt dit platform voor u ter beschikking. Via dit bemiddelingsplatform TruckOn kunt u binnen de kortst mogelijke tijd onderhoudsbeurten voor uw bedrijfswagens boeken en wel onafhankelijk van de plaats waar uw wagenpark zijn hoofdvestiging heeft. Ongeacht of u olie wilt laten vervangen of een tachograaf wilt laten inspecteren. Via TruckOn ontvangt u altijd een passende offerte.

Werkplaatsen, die zich bij het platform hebben laten registreren, kunnen op voorhand gedefinieerde diensten of onderhoudsbeurten voor wagenparken aanbieden. De werkplaats beslist zelf welke diensten of beurten er voor welke voertuigen en tegen welke prijs worden aangeboden.

Wagenparkbeheerders kunnen via de zoekfunctie zoeken naar het aanbod aan diensten of beurten in een bepaalde regio. De wagenparkbeheerder krijgt dan de zoekresultaten gepresenteerd, maar zonder finale prijs. Om de prijs te kunnen inzien en om een onderhoudsbeurt tegen de getoonde prijs bij een werkplaats te reserveren moet die beheerder zich bij het platform registreren.

De overeenkomst voor de uitvoering van een reparatie of een onderhoudsbeurt wordt tussen de wagenparkbeheerder en de door hem geselecteerde werkplaats gesloten. Continental acteert daarbij als bemiddelaar tussen u en de werkplaatspartner.

De wagenparkbeheerder is die medewerker van het wagenpark die de toegang heeft geregistreerd. U kunt als wagenparkbeheerder andere gebruikers met beperkte gebruikersrechten aanmaken. Lees daarvoor de paragraaf ‘Gebruikers'.

Als wagenparkbeheerder kunt u offertes vergelijken en beurten reserveren. Ook kunt u de gegevens over uw wagenpark op het bemiddelingsplatform TruckOn beheren. Bovendien kunt u herinneringen instellen voor komende onderhoudsbeurten.

Als wagenparkmedewerker kunt u offertes vergelijken en evalueren. In tegenstelling tot de wagenparkbeheerder kunt u geen voertuigen beheren of gebruikers aanmaken.

Via de zoekfunctie kunt u wel de offertes van verschillende werkplaatsen voor een bepaalde vorm van dienstverlening vergelijken en een passende beurt reserveren. Werkplaatsen bieden de desbetreffende diensten of beurten via het bemiddelingsplatform TruckOn aan tegen de door hen vastgestelde prijzen.

Die werkplaatsen kunnen speciaal op u afgestemde offertes voorleggen of u individueel kortingen verlenen. Hierover wordt u via een Nieuwsbrief of door een kennisgeving via uw wagenparkdomein geïnformeerd.

Via het platform kunt u gemakkelijk direct een beurt bij een werkplaats reserveren. Kunt u gemaakt afspraak voor een beurt niet nakomen? Dan kunt u die tot 24 uur van tevoren via het bemiddelingsplatform annuleren.  Na het verstrijken van deze termijn is annuleren enkel mogelijk door rechtstreeks contact op te nemen met de werkplaats in kwestie.

 

§ 2 Sluiten van overeenkomsten via het platform TruckOn

De overeenkomst voor de uitvoering van een reparatie of een onderhoudsbeurt wordt tussen de wagenparkbeheerder en de door hem geselecteerde werkplaats gesloten. Continental acteert daarbij als bemiddelaar tussen u en de werkplaatspartner.

De werkplaatsen zijn verplicht hun algemene bedrijfsvoorwaarden via het bemiddelingsplatform TruckOn te publiceren. U kunt die bedrijfsvoorwaarden te allen tijde inlezen en inzien. Een voorwaarde daarvoor is dat u Adobe Acrobat-reader of een vergelijkbaar programma voor het openen van bestanden als PDF op uw computer hebt geïnstalleerd.

De werkplaats rekent met u de door u gereserveerde diensten of beurten af op basis van diens algemene bedrijfsvoorwaarden.

 

§ 3 Gebruik van het platform ´TruckOn´

Het gebruik van het gratis bemiddelingsplatform TruckOn veronderstelt het navolgende:

u hebt een gebruikersdomein aangemaakt, zie ook paragraaf 3 hieronder;
u hebt ingestemd met de gebruiksvoorwaarden die u vooraf zorgvuldig hebt doorgelezen.

Om naar een welbepaalde door u gewenste dienst of beurt te zoeken moet u over een gebruikersdomein beschikken. Om een beurt bij een werkplaats te reserveren is een registratie overigens onontbeerlijk.

Bij registratie bent u gebruiker verplicht waarheidsgetrouwe gegevens in te voeren en bij eventuele, latere wijzigingen deze onmiddellijk aan Continental te laten weten.

1. Registreren
Om te kunnen registreren zijn onderstaande gegevens vereist: Naam, land, omvang van het wagenpark, het e-mailadres en het verlangde wachtwoord. Bovendien definieert u of u zich al dan niet op de Nieuwsbrief wilt abonneren. U kunt dat abonnement uiteraard te allen tijde weer opzeggen. Het systeem toetst – nadat u uw gegevens hebt ingevoerd en gekwiteerd – of het e-mailadres al is gearchiveerd.

Als alle gegevens correct lijken, moet u de gebruiksvoorwaarden en de bepalingen van Continental betreffende de bescherming van persoonlijke gegevens lezen en daarmee instemmen. Daarna wordt het registratieproces afgesloten. Na succesvolle registratie ontvangt u ter bevestiging een e-mailbericht met uw toegangsgegevens en een koppeling naar de aanmeldpagina van het bemiddelingsplatform TruckOn.

Na het registreren moet u, om uw toegang te effectueren, op de koppeling klikken die opgenomen is in het e-mailbericht met de genoemde bevestiging.  Meld u aan via het aanmeldvenster  door uw gebruikersgegevens voor het bemiddelingsplatform TruckOn in te voeren.

2. Veiligheid bij het verkeer via het platform TruckOn
Na elk gebruik van het bemiddelingsplatform TruckOn moet u dat platform verlaten door u af te melden. Hebt u er kennis van genomen dat een derde misbruik maakt van uw gebruikersgegevens? Dan moet u dat Contintental terstond schriftelijk melden, eventueel vooraf gegaan door een aankondiging van dat misbruik in een e-mailbericht.

Ga a.u.b. vertrouwelijk met uw wachtwoord om uw gebruikersdomein te beschermen. U bent zelf verantwoordelijk voor activiteiten die in en met uw gebruikersdomein plaatsvinden. Gebruik het wachtwoord voor uw gebruikersdomein zo mogelijk niet ook voor diensten van derden.

U kunt te allen tijde schriftelijk verzoeken uw registratie te laten doorhalen, indien en voor zover de afwikkeling van lopende contractuele zaken zich niet tegen een dergelijke doorhaling verzet. Continental zal al uw gebruikersgegevens en alle overige opgeslagen persoonlijke gegevens van u als gebruiker wissen. Meer informatie over manipulaties met uw persoonlijke gegevens bij het gebruik van TruckOn treft u aan in onze voetnoot [Datenschutz_Datenschutzhinweis für Flotten]

3. Toevoegen van een voertuig
U moet zich als wagenparkbeheerder hebben aangemeld bij het bemiddelingsplatform TruckOn. In deze stap voert u gegevens over het voertuig in waarvoor u een beurt wilt reserveren. U kunt te allen tijde voertuigen toevoegen, ook als u op dat specifieke moment geen beurt wilt reserveren via het bemiddelingsplatform TruckOn. U kunt nu niet enkel naar aangeboden diensten of beurten zoeken, maar u kunt die nu ook daadwerkelijk bij de desbetreffende werkplaats voor het betrokken voertuig boeken.

4. Domein voor de wagenparkbeheerder
In uw wagenparkdomein beheert u uw werkplaatsafspraken en gebruikers. Ook kunt u de instellingen betreffende uw wagenpark inzien en wijzigen.

Dashboard:
Het dashboard toont een overzicht van de komende en afgesloten werkplaatsafspraken.

Afspraken:
Dit overzicht toont alle beurten die u hebt gereserveerd. Zo kunt u in een oogopslag zien welke beurten uw voertuigen ondergaan en voor welke voertuigen nog afspraken open staan. Bovendien kunt u uitgevoerde beurten evalueren.

Wagenpark:
Uw wagenparkdomein toont u alle informatie over al uw voertuigen van uw wagenpark. Bovendien kunt u herinneringen invoeren wanneer het geselecteerde voertuig een bepaalde onderhoudsbeurt moet ondergaan.

Gebruiker:
U beheert via uw wagenparkdomein ook het gebruikersprofiel van uw toegang. U kunt nieuwe gebruikers aanmaken en definiëren welke rechten aan die gebruikers worden toegekend. Ook kunt u eventueel toegangsrechten van gebruikers schrappen.

Offertes:
Via uw wagenparkdomein kunt u alle aan u uitgebrachte offertes van werkplaatsen inzien voor zover die nog geldig zijn, Uw wagenparkdomein informeert u zodra een werkplaats een offerte indient.

Instellingen:
U moet over een toegang tot de evalueer- en archiveerapplicatie TS-Web DMM beschikken om onderstaande instellingen te kunnen maken. TIS-Web DMM is een portaal voor wagenparkbeheerders om gegevens, afkomstig van digitale tachografen, conform de wettelijke voorschriften te archiveren en te evalueren. Onderstaande gegevens kunnen tussen het TIS-Web DMM en het bemiddelingsplatform TruckOn worden uitgewisseld:

 • stamgegevens van voertuigen, zoals kentekennummer, voertuigmodel en dergelijke;
 • geografische positie van een voertuig om een geschikte werkplaats in de nabijheid van dat voertuig te vinden;
 • doorzetten van het kilometerstand van een voertuig voor het plannen van onderhoudsbeurten.

 

Op deze pagina maakt u de instellingen voor de communicatie met TIS-Web DMM. U voert uw toegangsgegevens tot TIS-Web in, evenals alle informatie die u over chauffeur en voertuig via het TIS-Web wilt communiceren.

In de rubriek ‘Profiel' kunt u zo nodig de contactgegevens betreffende uw wagenpark wijzigen.
In de rubriek 'Meldingen' neemt u op over welke voorvallen u bericht wenst te ontvangen.

Auditlog:
Uw wagenparkdomein toont u alle handelingen die uw medewerkers op het bemiddelingsplatform TruckOn hebben verricht. Het overzicht toont in een oogopslag:

 • wanneer een handeling werd ingeleid,
 • wie die handeling actie heeft verricht.

 

5. Maak geen misbruik van het platform TruckOn
Misbruik het bemiddelingsplatform TruckOn niet,  U hebt bijvoorbeeld niet het recht in te grijpen in het platform of op enig andere manier zich toegang te verschaffen tot het bemiddelingsplatform TruckOn dan via de door Continental beschikbaar gestelde gebruikersinterface en conform onze voorschriften.

Via het bemiddelingsplatform TruckOn worden diensten en beurten aangeboden die niet van Continental afkomstig zijn. Deze diensten en beurten zijn uitsluitend onderworpen aan de verantwoordelijkheid van de desbetreffende werkplaats. Continental eigent zich die verantwoordelijkheid niet toe. Continental behoudt zich het recht voor inhoudelijk materiaal te toetsen op eventuele wetsovertredingen of op inbreuk op enige richtlijn. Wij kunnen inhoudelijk materiaal verwijderen of presentatie ervan afkeuren als wij in rechte daarvan mogen uitgaan dat zij inbreuk maken op onze richtlijnen of op geldend recht.

 

§ 4 Wijziging van de gebruiksvoorwaarden

Continental kan deze Gebruiksvoorwaarden of eventuele aanvullende bepalingen betreffende het bemiddelingsplatform TruckOn naar eigen goeddunken aanpassen om bijvoorbeeld wijzigingen in wettelijke raamvoorwaarden of wijzigingen van ons aanbod te accommoderen. Toets daarom periodiek deze Gebruiksvoorwaarden. Wij zullen kennisgevingen betreffende wijziging van deze Gebruiksvoorwaarden op deze internetsite publiceren.

Verwijzingen naar wijzigingen in aanvullende bepalingen worden binnen de desbetreffende dienst gepubliceerd. Wijzigingen zijn niet met terugwerkende kracht geldig en worden ten vroegste veertien (14) dagen na publicatie ervan van kracht.  Wijzigingen zoals een nieuwe functie voor een dienst of wijzigingen met een wettelijke basis worden echter direct van kracht. Stemt u niet in met gewijzigde Gebruiksvoorwaarden? Staak dan het gebruik van deze dienst.

 

§ 5 Aansprakelijkheid

Continental kan de op het platform ter beschikbare informatie over ter beschikking gestelde producten en diensten te allen tijde wijzigen of actualiseren. Het platform biedt geen enkele garantie of vermelding inzake hoedanigheden waarvoor Continental aansprakelijk is, noch expliciet, noch stilzwijgend. Dit is eveneens van toepassing op actualiteit, juistheid, volledigheid en kwaliteit van de beschikbaar gestelde informatie waarvoor Continental geen waarborgen verstrekt. De gebruiker zal het platform niet manipuleren en uitsluitend zoals beoogd gebruiken.

Aanspraken van gebruikers op schadevergoeding, verband houdend met het gebruik van dit platform of van inhoudelijk materiaal daarop, zijn uitgesloten. Uitgezonderd daarvan zijn aanspraken op schadevergoeding voortvloeiende uit schending van leven, lichaam, gezondheid evenals aansprakelijkheid voor overige schade die te herleiden is tot opzettelijke of grof nalatige plichtverzaking wegens Continental, diens wettelijke vertegenwoordigers of diens medevoortbrengers. Bij schending van essentiële contractuele verplichtingen is Continental enkel aansprakelijk voor contractspecifieke, voorzienbare en onmiddellijke schade als die door licht verzuim werden veroorzaakt. Essentiële contractuele verplichtingen zijn die waarvan de uitvoering vereist is om het doel van de overeenkomst te realiseren. Deze aansprakelijkheidsbeperkingen gelden ook ten gunste van wettelijke vertegenwoordigers en medevoortbrengers van Continental als jegens hen vorderingen worden gesteld. De voorschriften, zoals opgenomen in de Bondsduitse wet op de productaansprakelijkheid, blijven onverlet.

 

§ 6 Rechtskeuze en bevoegde rechtbank

Voor deze Gebruiksvoorwaarden is uitsluitend het recht van de Bondsrepubliek Duitsland met uitsluiting van het collisierecht van toepassing. De toepassing van het Weens Koopverdrag (de "United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods") is uitgesloten.

Voor alle geschillen die voortvloeien uit of in samenhang met deze Gebruiksvoorwaarden is de rechtbank van Hannover als exclusieve bevoegde rechtbank aangewezen.

 

§ 7 Online-geschillenregeling

Informatie betreffende de procedure voor het online beslechten van geschillen treft u aan via onderstaande koppeling naar de internetsite van de Europese Commissie: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Deze koppelingen stellen wij u uitsluitend ter informatie ter beschikking en wel in overeenstemming met EU-Verordening nr. 524/2013 van het Europese parlement en van de Raad van de Europese Unie. Continental is niet bereid en niet verplicht deel te nemen aan een procedure betreffende het slechten van geschillen door een daartoe consumentgerichte instantie.

 

§ 8 Salvatorische clausule

Zou een van de afzonderlijke bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden geheel of ten dele onwerkzaam blijken, dat blijft de werkzaamheid van deze overeenkomst voor het overige onverlet. Wettelijke voorschriften nemen de plaats in van de onwerkzame bepaling.

 

Aanbieder van het platform TruckOn is:

Continental Automotive Trading Netherlands B.V.
The Schakelplein 22
5651 GR Eindhoven

Postal address:
Continental Automotive Trading Netherlands B.V.
Postbus 8807
5605 LV Eindhoven

Tel:
+31 (0) 40 3023 500

Chamber of Commerce Eindhoven 3306156

VAT:
NL001431729B01

Bank relation ING
66.11.39.166

IBAN
NL89INGB0661139166

 

Copyright © 2018 exclusieve gebruiksrechten van Continental Automotive GmbH en dochterbedrijven

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat we u de beste ervaring op onze website bieden. Voor meer informatie of om uw cookie-instellingen te wijzigen klik hier